همیشه با خودم میگم بهترینشون شلوار جین میپوشه و هیچوقت از لبه ی جدول با دوتا پا راه نمیره. در ضمن اگرم کسی بهش فحش بده هیچوقت بعدش نمیره Ice Tea بخره...


همیشه بهترینشون اونی بوده که لاک ناخونش با لباساش ست بوده و موهاش از زیر شالش

تا دم ...ش آ.و.ی.ز.و.ن.ه!!!!


همیشه بهترینشون اونی خواهد بود که اگر کرایه تاکسی خواست بده و پول خورد نداشت، خب چرا اعصاب خودتو خورد میکنی؟؟؟ خیلی راحت بهش بگو... بگو دیگه نمیخوام باهات باشم! خیلی ساده!


همیشه بهترین اونیه که وقتی داره تایپ میکنه و آب پرتقال Made by Maman میخوره، حواسش به آتیش سوزیه جنگل های نواحی خشک و مرطوب کشور های جنوبِ شمالی آفریقا با فشار زیادِ جنب حاره باشه!داشتم میگفتم: بلبل چو در خواب بیند پنبه دانه، بر دهن گرفت و زود پرید!


پایین نوشت: نا نای نای نای نا نای نای نای نانای نای! بیاه! نانای نای نای نانای... گل پونه!


       

Real Time Web Analytics