فردا...

فردا و دوباره مدرسه

مدرسه و دوباره راه مدرسه

راه مدرسه و مدرسه کناری که احیانا اسمش فرزانگانه!

فرزانگان و یکم دور تر از فرزانگان!

یکم دورتر از فرزانگان و یه فرد خاص!

یه فرد خاص و من!

من و ادامه راه مدرسه

ادامه راه مدرسه و رسیدن به مدرسه

رسیدن به مدرسه و کلاسمون

کلاسمون و بچه های کلاس

بچه های کلاس و نوشتن مشق های عقب افتاده سر کلاس

نوشتن مشق های عقب افتاده و ورود معلم

ورود معلم و برپا ها و نا برپاها(!)(نابرپاها هنوز دارن می‌نویسن)

نابرپاها و معلم

معلم و چک کردن تکالیف

چک کردن تکالیف و همانا شوت شدن به بیرون

شوت شدن به بیرون و همانا چشم های تیز ناظم

چشم های تیز ناظم و دفترش

دفترش و در صورت نیاز، ک.ه.ر.ی.ز.ک ...


پایین نوشت: میگن که تا سه روز اینترنت قطعه. خدا کنه اینجوری نباشه.

پ.ن2: همتون میدونید که من اصلا اهل افراد خاص و این حرفا نیستما...

پ.ن3:از این به پس بعد از اسم Ary@n یه "!" اضافه میشه. یعنی میشه:!Ary@n

پ.ن4:امضامون...

                                                                                            !Ary@n                   

                                                                                ║▌│█│║▌║││█║▌│║█║

                                                                                   © All Rights Reserved

سیزدهمین پارازیت(عدد از Ali)

ترگل:کاش حداقل این فرم ها یه فایده ای داشت، همش الکیه

اگه این ** رو برای معلمتون مینوشتی بهتر میشد حداقل می فهمید دفعه ی بعد اینو ازتون نخواد.

Real Time Web Analytics