امسال معلما خوبن ولی یکی از یکی، دوتا از دوتا، سه تا از سه تا و به همین ترتیب ادامه میدیم!

امسال ناظممون حذب اللهی نیست ولی هروقت دیدیمش تلفن دستشه!

معلم ریاضیمون معلم خوبیه ولی من دیشب خوابم نمیبرد!

آیس پک و آیس تی هردو آیس دارن ولی قرمه سبزی از همشون بهتره!

بیچاره نگار ولی بیچاره تر از محمدرضا نیست!

وبلاگم خوابیده بود ولی چند روزیه مثل بختک رو فیس بوکم!

این صدا از عمق وجود درمیاد ولی دم هادی گرم!

هوا خیلی گرمه ولی این محمدرضا هم بعضی وقتا شیش میزنه!

نمیدونم شوت های کات دار من از کجا اومده ولی دستم به حلقه بسکتبال میرسه! 

یه زنگ عربی پیچوندم ولی هنوز کتاب رو به کتابخونه تحویل ندادم!

گوشیم سایلنته ولی با صدای ویبرش از خواب بیدار میشم!

اصلا حوصله ندارم ولی بازم میگم این یارو آدم بشو نیست!

امتحان جغرافی داشتیم ولی دو زنگ قبلش یادم نیست چی داشتیم!

حالا که منو درک نمیکنن منم میزنم تو فاز لج بازی... بشینن و تماشا کنن!


داشتم میگفتم: همه این بالاییا داشتم میگفتم بود! چی میخوای دیگه؟!


پایین نوشت: من آریان نیستم اگه...

پایین نوشت2: خوبم.خوبه.خوبین شما؟


                 


Real Time Web Analytics